кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Концепція кафедри

          

Концепція діяльності кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства є складовою Концепції освітньої діяльності та Концепції управління якістю освітньої діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі  щодо підготовки фахівців з напряму "Харчові технології та інженерія" за спеціальностями  «Технології в ресторанному господарстві» , «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» та «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Враховуючи основні задачі, які постають в зв’язку з впровадженням кредитно-трансферної технології організації навчального процесу та виконуючи основні заходи Програми розвитку ПУЕТ колектив кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства спрямовує свої зусилля на підготовку конкурентоспроможних фахівців в галузі виробництва харчових продуктів відповідно досягнень світової та вітчизняної науки і освіти, загальнодержавного рівня знань, умінь та вимог міжнародних критеріїв і стандартів вищої освіти, а саме:

  1. Формування кафедрою якісного навчального середовища з метою надання освітніх послуг європейського рівня підготовки фахівців за напрямом "Харчові технології та інженерія".
  2. Використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.
  3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри шляхом проведення стажувань у споріднених вузах, на харчових підприємствах України, а також на відповідних курсах-тренінгах МІПК ПУЕТ.
  4. Удосконалення матеріальної бази для забезпечення професійно спрямованого навчання.
  5. Розширення науково-технічних зв’язків кафедри з вузами України та інших країн, участі в наукових конференціях, семінарах, конкурсах;
  6. Підвищення ефективності наукової діяльності впровадження в навчальний процес і у виробництво її результатів.
  7. Поетапне запровадження кредитно-модульної системи, оптимізації навчального процесу та опанування системи оцінювання знань студентів за шкалою Європейської системи залікових кредитів (ECTS).
  8. Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів. Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, зміцнення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією.
  9. Здійснення виховної роботи у позанавчальний час, що забезпечить актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямує їх у практичну площину та зосередить увагу молоді на найгостріших соціальних проблемах, сприятиме формуванню їх соціальної зрілості.
  10. Підтримання інтеграційних  зв’язків між наукою та виробництвом. Посилення партнерських зв’язків з роботодавцями з метою підвищення рівня працевлаштування студентів-випускників шляхом удосконалення механізму проведення виробничої практики та стажування викладачів.