кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Інформація для абітурієнтів

          

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ !!!

Активних, впевнених у собі молодих людей, які бажають отримати освіту за цікавими та вкрай необхідними в Україні спеціальностями!

Зробіть Правильний вибір раніше

і Ви матимете шанс стати студентом
Найкращого університету

Якщо ти мрієш стати конкурентоспроможним професіоналом харчової промисловості  ти зробиш правильний вибір, якщо обереш навчання на кафедрі технологїй харчових виробництв і ресторанного господарства.

Кафедра є структурним підрозділом Вищого навчального закладу «Полтавського університету економіки і торгівлі», яка займається навчальною, науковою, виховною роботою у галузі харчових технологій, а також вихованням студентської молоді.

Переваги 
Полтавського університету економіки і торгівлі

 • Підготовка офіцерів запасу.
 • Працевлаштування: гарантоване надання першого робочого місця
 • Стипендіальне забезпечення кращих студентів, що навчаються на контрактній основі; соціальні пільги для окремих категорій студентів; 
 • Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, продовжують навчання за скороченим терміном.
 • Забезпечення гуртожитком усіх іногородніх студентів. 
 • Закордонні стажування та розгалуджена база практик. 
 • Безкоштовний доступ до мережі інтернет (як в університеті, так і в гуртожитках). 
 • Високий якісний рівень професорсько-викладацького складу (майже 80 % докторів економічних наук Полтави є нашими штатними викладачами). 
 • Унікальна економічна бібліотека з електронними читальними залами та найбільшою кількістю літератури.
 • Класична підготовка фахівців у сфері економіки і торгівлі впродовж 50 років. 
 • Найбільший вищий навчальний заклад у Полтавській області (у нас навчаються 11 тисяч студентів).

Спеціалізація

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства є випусковою кафедрою та готує фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

 • освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньою програмою «Харчові технології та  інженерія»;
 • освітнього ступеня «Магістр» за освітніми програмами «Технології в ресторанному господарстві»«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» і «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса».

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

Підготовка за освітньою програмою «Харчові технології та  інженерія» передбачає отримання глибоких теоретичних знань та оволодіння професійними навичками з сучасних технологій переробки харчової сировини, виготовлення страв і кулінарної продукції, розробки нових видів харчових продуктів; організації раціонального харчування; контролю та управління якістю продукції; проектування і реконструкції підприємств ресторанного господарства; організації ресторанного сервісу та культури обслуговування; впровадження інноваційних ресторанних технологій, визначення економічної ефективності технологічних і технічних процесів.

Освітня програма «Технології в ресторанному господарстві»

Освітня програма «Технології в ресторанному господарстві» передбачає підготовку магістрів як фахівців у сфері ресторанного господарства якісно нового рівня, котрі володіють новітніми методами оброблення і конструювання харчових продуктів покращеного та збалансованого складу; методиками проведення експериментів та аналізу якості харчових продуктів; передовими інформаційними технологіями в галузі ресторанного бізнесу; навичками організації та підвищення культури обслуговування та сервісу.

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств м’ясопереробної галузі. Студенти здобувають професійні знання і навички з технологій переробки м’яса; удосконалення й оптимізації технологічних процесів виробництва м’ясних продуктів; сертифікації продукції м’ясного виробництва; проектування, реконструкції і розширення м’ясопереробних підприємств. Випускники здатні займатися науково-дослідною роботою, розробляти нові й удосконалювати існуючі технології харчових продуктів з урахування сучасних принципів нутриціології.

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» передбачає підготовку фахівців для підприємств переробної промисловості, котрі ґрунтовно опановують методи експертизи плодоовочевої сировини і проведення експериментів; здатні проектувати та реконструювати підприємства переробної галузі,  ефективно контролювати технологічні процеси на виробництві; спроможні удосконалювати існуючі та розробляти нові технології харчових продуктів

Навчання студентів за спеціальністю «Харчові технології» відповідає сучасним вимогам і органічно поєднує теоретичну підготовку із набуттям практичних навиків майбутнього спеціаліста харчової промисловості та ресторанного господарства.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується вивченням циклу соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін у сучасних, інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях.

Майбутні фахівці одержують не тільки  фахову  інженерно-технологічну, а  й  глибоку організаційно-управлінську  підготовку  з менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, організації і планування виробництва, основ підприємництва, стандартизації і сертифікації продукції, сучасних комп'ютерних технологій, іноземних мов.

Студенти мають можливість вдосконалювати свої знання та втілювати свої творчі ідеї в життя відвідуючи наукові гуртки, створені на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, зокрема «Технологічне бюро», «Дослідник», «Професіонал», «Проблеми харчових технологій». Вони набувають професійних навиків оформлення страв у стилі карвінгу, виготовлення виробів з цукрової мастики, художнього розпису медово-імбирних пряників.

Студенти беруть участь у програмах студентських обмінів, олімпіадах, науково-практичних конференціях, виставках, фестивалях, майстер-класах, наукових форумах.

Студенти стажуються на провідних вітчизняних підприємствах галузі та за кордоном.

Студенти мають можливість користуватися найкращою в регіоні бібліотекою, електронною читальною залою, спортивним  комплексом, їдальнею і студентським кафе.

Детально Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» наведеніhttp://vstup.puet.edu.ua

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

на посадах:  директора підприємства, головного технолога, інженера-технолога, начальника та  майстра цеху, завідувача лабораторії, спеціаліста з питань стандартизації, сертифікації та управління якістю харчових  продуктів,  митного контролю, захисту прав споживачів, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника.

за видами діяльності: - організаційно-управлінська; - виробничо-технологічна; - маркетингова; - проектно-технологічна; - комерційна; - інженерно- та науково-дослідна; - зовнішньоекономічна; - підготовка кадрів.

Найбільш обдаровані випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі або на педагогічному факультеті університету.

З навчально-матеріальною базою та освітньою діяльністю університету, технологічного факультету і кафедри Ви можете ознайомитися під час „Дня університету”, „Днів відкритих дверей” та на сайтах університету, факультету і кафедри за Інтернет-адресою: http://www.puet.edu.ua

Адреса університету: 36014, м.Полтава, вул. Коваля, 3
Приймальна комісія:  каб. 140, тел.(05322) 7-91-60;
Деканат факультету:  каб. 237, тел.(05322) 2-07-40;
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного
господарства: 
каб.114а340, тел.(05322) 2-48-60